उजुरी दर्ता फारम

   

सिधा उजुरी गर्न चाहनु हुन्छ भने निम्न email address मा पठाउनु होला

क्र स नाम पद इमेल    
1.  श्री विष्णु ओम वादे सचिब secretary@nvc.gov.np    
2. विष्णुराज लामिछाने सह सचिव jointsecretary.admin@nvc.gov.np    
3. रोशन नाथ पन्त प्र.ना.म.नि. DIG@nvc.gov.np    

पूरा हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सुचना