केन्द्रले गरेका उपलब्धीहरु

हालसम्म सरकारी र नीजि क्षेत्रका गरी जम्मा १०० जना प्राविधिक परीक्षकहरु तयार गरिएको । हालसम्म २२ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण संपन्न भएको । प्राविधिक परीक्षण संवन्धमा परिचित गराउने उद्‍देश्यले गोष्ठी सेमिनार संपन्न गरिएको । आ.व. ०६२।०६३ को अन्त्य सम्ममा १८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण संपन्न र २२ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण जारी । प्राविधिक परीक्षणवाट देखिएका कमी कमजोरीहरु संवन्धित निकायमा लेखी पठाइएको । (हालसम्म प्रा.प. संपन्न भएका र जारी रहेका आयोजनाको विवरण अनुसूची "झ" मा संलग्न छ ।)

  हालसम्म अनुगमन निरीक्षण गरिएका कार्यालयहरु:  
 
क्र.सं. आ. व. कार्यालय संख्या कैफियत
०५९ / ०६० - -
०६० / ०६१ ७१ -
०६१ / ०६२ १५७ -
०६२ / ०६३ १५३ -
जम्मा: ३८१ -
 
     
  आर्थिक वर्षगत उजूरी विवरण केन्द्र स्थापना भए देखि हालसम्मको उजूरी प्रगति विवरण:  
 
क्र.सं. आ. व. उजूरी दर्ता फर्‍छ्‍यौट कैफियत
०५९ ०६० २९ -
०६० / ०६१ ९० ७० -
०६१ / ०६२ १७९ १०१ -
०६२ / ०६३ १६१ १९७ -
जम्मा: ४५९ २९७ -
 
     
  केन्द्रको एकल आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीको विवरण:  
 
क्र.सं. गोष्ठी स्थान संपन्न आ.व. कैफियत
पोखरा ०६० / ०६१ जिल्लास्तरीय गोष्ठी
हेटौंडा ०६० / ०६१ क्षेत्रीय गोष्ठी
झापा ०६१ / ०६२ जिल्लास्तरीय गोष्ठी
बाँके ०६१ / ०६२ " "
सोलुखुम्बु ०६१ / ०६२ " "
जुम्ला ०६१ / ०६२ " "
बाग्लुङ ०६१ / ०६२ " "
मुस्ताङ ०६१ / ०६२ " "
धनुषा ०६१ / ०६२ " "
१० नेपालगञ्ज ०६१ / ०६२ क्षेत्रीय गोष्ठी
 
     
  प्राविधिक परीक्षण संपन्न भएका र हाल भईरहेका आयोजनाहरुको विवरण:  
 
Audit Completed Project No. (Irrigation-5, Road -14, River Training-1 ,Building -1 , Water supply -2 and River trainining-1)
Audit ongong Project No. (Irrigation-6, Road -19, River Training-1 ,Building -1 , Water supply -1 and River trainining-1 Electricity-2)
 
  विस्तृत विवरणको लागि...  
     
  हालसम्मका प्रमुख अधिकृतहरुको नामावली:  
 
क्र.सं. नाम  

पूरा हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सुचना