फोकल पर्सनहरु

 सम्पति विवरण संकलनमा समन्वय गर्न विभिन्न निकायका फोकल पर्सनहरुः

सि.नं. पद नाम थर मोबाइल नं. इमेल मन्त्रालय/बिभाग कैफियत
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

पूरा हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सुचना