प्रकाशन/प्रतिबेदन

रा.स.के. (कार्य संचालन) नियमावली, २०६५

रा.स.के. (कार्य व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६८

रा.स.के. प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४

राष्ट्रिय सतर्कता केन्दको कार्यविधि, २०६०

क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९

निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन), २०४९

राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी(पहिलोर दोश्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०७१

बार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५

पूरा हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सुचना